سیگنال های فارکس - February 2021

گزارش سیگنال های فارکس - February 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال های VIP تلگرامی بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: February ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 138
  • میزان سود: 6514pip از 110 سیگنال
  • میزان ضرر: 885pip از 28 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %79