سیگنال های فارکس - March 2022

گزارش سیگنال های فارکس - March 2022

p
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: March ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 85
  • میزان سود: 4130pip از 67 سیگنال
  • میزان ضرر: 1547pip از 18 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %78