سیگنال های اسپات - March 2022

گزارش سیگنال های اسپات - March 2022

p

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: March ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 42
  • میزان سود: 911% از 32 سیگنال
  • میزان ضرر: 69% از 10 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %76