سیگنال های اسپات  - February 2022

گزارش سیگنال های اسپات - February 2022

p

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: February ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 23
  • میزان سود: 324% از 15 سیگنال
  • میزان ضرر: 50% از 8 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %65