سیگنال های فیوچرز - March 2022

گزارش سیگنال های فیوچرز - March 2022

p

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: March ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 71
  • میزان سود: 6665% از 52 سیگنال
  • میزان ضرر: 2635% از 19 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %73